ŠKOLNÍ ŘÁD

 

1) Organizace školy

 

 1. Taneční studio Mirabel je nestátní nezisková organizace. Studio není akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, tzn., neposkytuje akreditované vzdělání.
 2. Taneční studio Mirabel organizuje pravidelnou výuku irských tanců, občasné víkendové taneční semináře a kulturní akce pro veřejnost.

 

2) Organizace výuky

 

 1. Pravidelná výuka se řídí rozvrhem, který určuje místo a čas výuky. Tento rozvrh je vždy k dispozici na webových stránkách http://www.tsmirabel.cz/?page_id=44
 2. Pravidelná výuka je rozdělena na zimní a letní pololetí od září do ledna, resp. od února do června; respektuje státní svátky a omezení určená organizací školního roku základní školy, ve které probíhá výuka.
 3. Lektor na začátku každé lekce zapisuje docházku. Rodiče předem omluví nepřítomnost dítěte na lekci (telefonicky, sms, emailem). Plnoletí studenti se omlouvají sami.
 4. Na všech lekcích je zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy, pokud lektor neudělí výjimku.
 5. Lektor má právo ze závažných důvodů lekci odvolat nebo krátkodobě za sebe zajistit adekvátní náhradu.
 6. O odvolání lekce lektorem jsou rodiče informováni minimálně 24 hodin před začátkem lekce prostřednictvím emailu. Pokud je lekce odvolána v den jejího konání, jsou rodiče o této skutečnosti informováni vždy telefonicky nebo prostřednictvím SMS.
 7. V případě odvolané lekce je po domluvě realizována náhradní lekce v jiném volném termínu.
 8. Do lekce mají přístup pouze: přihlášené děti, které zaplatily školné; lektor; vedení TS Mirabel a odborná hospitace. Po dohodě s lektorem smí do lekce nahlédnout rodiče dětí, které do kurzu docházejí, případně zájemci o kurz.
 9. V případě, že zájemce o kurz vstoupí do lekce, je tato považována za první ukázkovou a je zdarma. Je vhodné, aby s sebou již měl taneční oblečení, obuv a pití a aktivně se zapojil do výuky. Po skončení lekce bude postupovat dle platebních podmínek.
 10. Pokud zájemce přijde na ukázkovou lekci v průběhu pololetí, bude mu vypočítána částka, kterou zaplatí za dané pololetí.
 11. Výuka je organizována za úplatu.

 

3) Přihlášky

 

 1. Přihlásit se na výuku je možné pomocí papírově přihlášky. Formulář přihlášky je volně dostupný na http://www.tsmirabel.cz/?page_id=101 nebo u lektora. Vyplněnou přihlášku je možno odevzdat lektorovi, zaslat poštou na adresu Pod Špitálem 1306, Praha 5, 15600 nebo naskenovanou emailem na adresu pekarkova.k@tsmirabel.cz.
 2. Přihláška platí na celý školní rok.
 3. Rodiče vyplňují veškeré údaje v přihlášce pravdivě.
 4. Odesláním přihlášky rodiče potvrzují, že se seznámili s tímto školním řádem a budou se jím řídit. Zároveň potvrzují, že jejich dítě je fyzicky způsobilé věnovat se danému druhu tance a veškerá zdravotní rizika z toho plynoucí berou na svou odpovědnost.
 5. Odesláním přihlášky uchazeč rovněž uděluje výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Tanečnímu studiu Mirabel k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to elektronicky písemnou formou na emailovou adresu pekarkova.k@tsmirabel.cz
 6. Lektor má právo bez udání důvodu přihlášku dítěte odmítnout.

 

4) Platební podmínky

 

 1. Cena za jednotlivé lekce je zveřejněna na webových stránkáchhttp://www.tsmirabel.cz/?page_id=101.
 2. Platba za výuku probíhá na začátku každého pololetí vždy na celé pololetí, a to pouze bezhotovostně (bankovním převodem, složenkou, vkladem na účet). Jako variabilní symbol uvádějte datum narození dítěte ve formátu 1DDMMRRRR, kde D znamená den narození, M měsíc a R rok narození přihlašovaného dítěte. (příklad: přihlašuji dítě s datem narození 4. 8. 2003, pak je v.s.: 104082003). Kopii platby zašlete na pekarkova.k@tsmirabel.cz nebo ji donese dítě lektorovi na lekci. Číslo účtu: 2200648476/2010
 3. Splatnost platby je bezprostředně po první absolvované lekci. Pokud tak nestihnete učinit do další lekce, přinese dítě na další lekci částku 100,-Kč v hotovosti. Za platbu dostane lísteček s potvrzením, že byla platba přijata. Tento lístek obsahuje následující informace: jméno dítěte, přijatou částku, sumu, kterou máte poukázat na účet do další lekce (snížena o již přijatou částku), podpis lektora a datum vystavení. Tímto způsobem lze za lekce zaplatit maximálně 4x. Pokud nebude školné zaplaceno ani do další lekce, nebude mít dítě přístup do lekcí.
 4. Pokud dítě nepřinese na druhou lekci kopii dokladu o zaplacení nebo částku 100,-Kč, nebude mít do lekce přístup. Lektor odešle sms rodičům, že dítě odchází domů. Dítě může přijít na další lekci, pokud zaplatí dle bodu b) nebo c) článku 4) Školního řádu.

 

5) Storno podmínky (odhlášení z lekcí)

 

 1. Dítě se může z lekcí odhlásit před jejich začátkem nebo v průběhu konání lekcí prostřednictvím prohlášení rodičů. Takové prohlášení musí obsahovat: jméno dítěte, adresu a datum narození dítěte, datum a podpis zákonného zástupce. Pro zpětnou vazbu kvality kurzů je vhodné uvést důvod odhlášení.
 2. Pokud rodič chce odhlásit dítě z kurzu, na který je přihlášeno, za lekce již zaplatil, dítě neabsolvovalo více než tři lekce a nebyla mu účast na lekcích zakázána z důvodu závažného porušení školního řádu, bude mu vrácena zaplacená částka dle následujících pravidel:
  1. Vrácení 100 % ze zaplacené částky je možné buď před začátkem konání lekcí, nebo po první absolvované lekci. 100 % zaplacené částky zasláno zpět na účet plátce.
  2. Vrácení 75 % ze zaplacené částky je možné jen po druhé absolvované lekci. 75 % zaplacené částky zasláno zpět na účet plátce.
  3. Vrácení 50 % ze zaplacené částky je možné jen po třetí absolvované lekci. 50 % zaplacené částky zasláno zpět na účet plátce.
  4. Pokud student absolvuje čtvrtou a další lekci, nemá již možnost v případě storna získat zaplacenou částku zpět.
 3. V případě lékařem potvrzené zdravotní nezpůsobilosti k tanci na období delší než dva měsíce bude vrácena adekvátní částka za neodchozené lekce v daném pololetí.

 

6) Komunikace s rodiči a dětmi

 

 1. Komunikace s rodiči probíhá ústně, telefonicky, formou sms a emailem. Všechny důležité informace jsou včas zaslány na emailové adresy rodičů.
 2. Důležité informace, týkající se organizace kurzů, vystoupení a soutěží obdrží rodiče emailem, budou pravidelně vyvěšovány na www.tsmirabel.cz v sekci „Aktuality“, mohou být k dispozici na  na www.facebook.com/TanecniStudioMirabel a mohou být zaslány na kontakty dětí, zaregistrovaných na facebooku v sekci přátelé TS Mirabel. Údaje o místech a časech srazů budou zasílána pouze emailem rodičům.
 3. Data získaná v emailu se nesmí dále kopírovat, rozmnožovat a poskytovat třetím osobám.
 4. Do diskusního fóra na facebooku není povoleno vkládat diskuze mimo školu a tanec, soukromé rozhovory o osobních problémech atp.

 

7) Pravidla pro účastníky všech lekcí

 

 1. Chodím na tréninky včas a pravidelně.
 2. Pokud něčemu nerozumím, ptám se především lektora.
 3. Pokud není přestávka, nesedím a nediskutuji s ostatními, ale opakuji si uložené cviky nebo kombinace, které mi dělají potíže – vše urychluje chod hodiny a násobí množství naučené látky.
 4. Na tréninky chodím upravený. Svrchní oděv (bundu apod.) a venkovní obuv si odložím v šatně.
 5. Při vstupu do lekce vyhodím žvýkačku a další si vezmu až po tréninku.
 6. V průběhu lekce nejím (pokud to nevyžaduje zdravotní omezení např. diabetes apod.).
 7. Při vstupu do lekce vypnu zvonění i vibrace svého telefonu. Hovory a sms si vyřizuji před začátkem lekce nebo po jejím skončení. Telefon v průběhu lekce neberu do ruky.
 8. Na lekci vždy nosím doporučené taneční oblečení (viz http://www.tsmirabel.cz/?page_id=101), vhodnou taneční obuv, gumičku do vlasů (v případě delších vlasů) a sponku (pokud všechny vlasy nedrží v gumičce). Na tréninky chodím v neutrálním případně klubovém oblečení TS Mirabel. Nepoužívám klubové oblečení ani reklamu jiných tanečních souborů.
 9. Před začátkem lekce si sundám všechny řetízky a náušnéice, které by svým tvarem či velikostí mohly způsobit zranění.
 10. Na lekci si sebou nosím pití (pokud možno minimálně 700 ml).
 11. Pokud je to možné, mám s sebou i menší svačinku na dobu po tréninku (banán, müsli tyčinku, mandarinku, jablko apod.).
 12. V průběhu lekce se řídím pokyny lektora a nenarušuji výuku nevhodnými komentáři či chováním.
 13. Do lekce nenosím žádné cenné věci ani větší peněžní obnos. Lektor ani Taneční studio Mirabel nenese zodpovědnost za jejich případné znehodnocení, zničení či odcizení.
 14. Bez dovolení neberu do ruky ani nepoužívám žádné cizí věci.
 15. Na lekci se řídím pokyny lektora tak, abych nezpůsobil/a zranění sobě nebo někomu jinému. Lektor ani Taneční studio Mirabel nenese zodpovědnost za úraz, který vznikl z mé nedbalosti nebo neuposlechnutí pokynů lektora. Lektor ani Taneční studio Mirabel nenese zodpovědnost za zdravotní stav dětí, kterým jejich lékař nařídil zvláštní opatření nebo doporučil snížit tréninkovou zátěž (případně zcela omezit tanec) a které tuto skutečnost neoznámí a jednají proti rozhodnutí lékaře.
 16. Nepořizuji audio, video nahrávky ani fotografie v průběhu lekce bez svolení lektora.
 17. Neposkytuji hudbu, fotografie, videa ani informace o námětu choreografií, kostýmu a tanečních krocích a sestavách třetím osobám.
 18. Do lekcí nemá přístup nikdo pod vlivem alkoholu či jiných omamných nebo návykových látek.
 19. Pokud nemohu přijít na zkoušku, trénink nebo vystoupení, včas se omluvím lektorovi následujícím způsobem:

 

  1. Přinesu lístek od rodičů, že na další trénink nepřijdu.
  2. Do 20:00 dne předcházejícího tréninku mě mohou omluvit rodiče přes email
  3. V den konání tréninku či akce mě rodiče omluví prostřednictvím SMS přímo lektorovi a to nejpozději hodinu před začátkem tréninku.

 

 1. Pět neomluvených absencí znamená, že mohu být z lekce vyloučen bez náhrady.
 2. Zmeškanou látku si na vlastní zodpovědnost doučím od jiného žáka, nejasnosti v krocích řeším s lektorem o přestávkách.

 

9) Pravidla pro účastníky soutěží či vystoupení

 

 1. Na určený sraz chodím včas.
 2. Pokud jedu na sraz pozdě, musím dát vědět lektorovi, že mám zpoždění.
 3. Nosím si sebou všechny potřebné věci a zodpovídám za ně sám, nikdo je za mě nebude hlídat ani se o ně starat.
 4. Jsem v šatně minimálně 45 minut před začátkem vystoupení nebo prvního soutěžního tance (je potřeba se řádně obléci, připravit a rozcvičit!).
 5. K hostům i organizátorům se chovám slušně.
 6. Na všechny akce chodím „civilně“ slušně oblečen a upraven (nereprezentuji pouze sebe, ale i školu a ostatní studenty).
 7. Pokud si nejsem jistý/jistá vhodností oděvu, poradím se s lektorem.
 8. Komunikace mezi lektorem a žákem (popř. zákonným zástupcem) je považována za důvěrnou.

 

10) Pravidla použití zapůjčených kostýmů

 

 1. K zapůjčenému kostýmu je nezbytné se chovat ohleduplně, používáme jej pouze k určenému účelu (vystoupení).
 2. Zapůjčené kostýmy nelze používat k dalšímu komerčnímu využití.
 3. Kostým doma nikdy neperu ani nežehlím – chovám se tak, aby se neušpinil, nosím jej tak, aby se nezmačkal. Neodborným praním či žehlením se může kostým nenávratně zničit.
 4. Při ztrátě nebo zničení kostýmu zaplatím celou částku, která bude nutná pro jeho nahrazení či opravu (látku i náklady na šití).
 5. Pomine-li důvod k držení kostýmu (bezprostředně po vystoupení, není-li řečeno jinak), vrátím jej bez zdržování (je možné, že jej bude potřebovat někdo další).

 

11) Práva studentů

 

 1. Žák má právo na pravidelnou a cílevědomou výuku vedenou lektorem.
 2. Žák má právo na poradenskou pomoc lektora a školy týkající se dané taneční oblasti.
 3. Žák má právo účinkovat na interních i veřejných akcích TS Mirabel a navštěvovat akce organizované TS Mirabel.
 4. Každý žák má právo se z lekcí, na které je přihlášen, odhlásit.

 

12) Povinnosti žáků a zákonných zástupců

 

 1. Řídit se tímto školním řádem.
 2. Respektovat vnitřní předpisy a požadavky tanečních sálů, ve kterých je výuka realizována.
 3. Dítě nesmí mimo pohybové hodiny, soutěže, kulturní, společenské a další akce související s vlastní činností Tanečního studia, provozovat taneční ukázky či jiná taneční vystoupení související s činností Tanečního studia Mirabel bez souhlasu umělecké vedoucí Tanečního studia Mirabel.
 4. Zaplatit řádně a včas za přihlášené lekce.

 

13) Závěrečná ustanovení

 

 1. Účastníci všech lekcí a seminářů Tanečního studia Mirabel poskytují bezúplatně souhlas s užitím fotografií a audiovizuálních záznamů pořízených v průběhu konání lekcí, seminářů a jiných akcí k propagačním účelům Tanečního studia Mirabel.
 2. Tento školní řád je trvale k dispozici na webových stránkách www.tsmirabel.cz
 3. Tento školní řád vstupuje v platnost 1. září 2014.